فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارhttps://norshaoven.comفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارfaفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارhttps://norshaoven.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://norshaoven.com162130فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توستر|فرتوکارCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 آون توستر بتیس مدل 8000 https://norshaoven.com/product/بتیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 14, 2024 آون توستر رومانزو مدل سولار-SOL-W894 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-رومانزو-سولار <img src='./Administrator/files/ProductPic/s1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, November 24, 2023 آون توستر بایرن https://norshaoven.com/product/Delmonti Toaster Oven DL760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/98562.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 آون توستر تکنو لایو مدل مینی فر 55 کد AGRIAN https://norshaoven.com/product/ ES5500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/89.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 آون توستر تکنو لایو مدل t45 https://norshaoven.com/product/ROMANO-50LR <img src='./Administrator/files/ProductPic/a445-z.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 آون توستر رومانزو مدل OV-B 897 https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر کومتای کد 6020 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-کومتای <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 آون توستر زونر مدل آگرین https://norshaoven.com/product/توستر-لورنزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/88.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 5, 2024 آون توستر بتیس مدل 7000 https://norshaoven.com/product/betic6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, November 2, 2022 آون توستر تایسز مدل TBE6-3104 https://norshaoven.com/product/Taysez <img src='./Administrator/files/ProductPic/4n.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 4, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-725 https://norshaoven.com/product/725 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-720 https://norshaoven.com/product/720 <img src='./Administrator/files/ProductPic/720-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 25, 2024 آون توستر زیگمر مدل z-2080 کد ۴۵۰۰ https://norshaoven.com/product/توستر-زیگمر <img src='./Administrator/files/ProductPic/90.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 آون توستر هیرو مدل T255D https://norshaoven.com/product/T255D <img src='./Administrator/files/ProductPic/uoesswqj.jpg' height='100' width='100' /><p><div data-v-64343266=""> <p class="read-more-paragraph" data-v-64343266="">&nbsp;</p> </div></p><hr/> Tuesday, May 23, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-710 https://norshaoven.com/product/DT710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-705 https://norshaoven.com/product/DT705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2 (1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر تکنو لایو مدل مینی فر 55 کد AGRIAN https://norshaoven.com/product/techno-live <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 27, 2023 آون توستر زیگمر پنل کنار مدل z-2070 https://norshaoven.com/product/زیگمر <img src='./Administrator/files/ProductPic/7-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 18, 2023 آون توستر نوبل کینگ مدل NF-1004 https://norshaoven.com/product/NF-1004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3023.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 آون توستر زونر مدل ZN430 https://norshaoven.com/product/زونر <img src='./Administrator/files/ProductPic/430-z.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 آون توستر تکنومکس مدل 5530 https://norshaoven.com/product/5530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/T.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Thursday, May 4, 2023 آون توستر کاراجا مدل KARAJA-460 https://norshaoven.com/product/توستر-کاراجا <img src='./Administrator/files/ProductPic/ak1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 آون توستر کاراجا مدل KARAJA-260N https://norshaoven.com/product/260 <img src='./Administrator/files/ProductPic/260-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 3, 2023 آون توستر رومانزو مدل OV897B https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو-897 <img src='./Administrator/files/ProductPic/rom30.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, August 12, 2022 آون توستر رومانزو مدل892 https://norshaoven.com/product/romanzo-n <img src='./Administrator/files/ProductPic/asolar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 آون توستر کومتای مدل 5045 https://norshaoven.com/product/توستر-کومتای-مدل-5045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 آون توستر رومانزو مدل SOL-W894 https://norshaoven.com/product/SOL-W894 <img src='./Administrator/files/ProductPic/solar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور رایگان است</span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران&nbsp; و شهر اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">4.در شهر تهران نواحی که امکان ارسال کالا توسط<span style="text-decoration: underline;"><strong> الو پیک</strong></span> مقدور نیست گزینه تیپاکس انتخاب شود.همچنین شهرهایی که نورشا در آن شهرها فاقد انبار است گزینه ارسال توسط تیپاکس انتخاب شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, April 6, 2024 آون توستر لوکستای مدل 3100 https://norshaoven.com/product/توستر-لوکستای <img src='./Administrator/files/ProductPic/LO3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">آون توستر لوکستای مدل 3100 در گروه توسترهای گرید D++قرار دارد</span></p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 آون گوسونیک 60 لیتری مدل Geo-660 https://norshaoven.com/product/Geo-660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aG650.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر پارس پیدن (پارس اطمینان و زیگمر) https://norshaoven.com/product/پارس-بیدن <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 آون توسر داتیس مدل DT-860 https://norshaoven.com/product/داتیس-860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/860-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 توستر گوسونیک 50 لیتر مدل Gosonic Geo-650 https://norshaoven.com/product/Gosonic toaster <img src='./Administrator/files/ProductPic/G650.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">این توستر خارج از اصفهان قابل فروش نیست<br /></span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">روش پرداخت در محل برای این توستر فعال نیست</span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود ولی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است</span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-700 https://norshaoven.com/product/DT700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Thursday, February 29, 2024 آون توستر تولیپس مدل OT-A4507CD https://norshaoven.com/product/توستر-تولیپس-A3807CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/TOO2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-812 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/812DATIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, January 25, 2024 آون توستر تولیپس مدل OT-3806BD https://norshaoven.com/product/آون-توستر-تولیپس-3806 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TOLIPS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-730 https://norshaoven.com/product/730 <img src='./Administrator/files/ProductPic/730-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 15, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-811 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-811 <img src='./Administrator/files/ProductPic/811DARIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 آون توستر بتیس مدل 6000 https://norshaoven.com/product/betis <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, November 2, 2022 آون توستر هیرو مدل 845 https://norshaoven.com/product/توستر-کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-6666.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Wednesday, December 13, 2023 آون توستر زونر مدل ZN420 https://norshaoven.com/product/توستر-زونر <img src='./Administrator/files/ProductPic/6-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-850 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, January 11, 2023 آون توستر فی اونا https://norshaoven.com/product/ 7045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-19999.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 10, 2023 آون توستر کوئین تمام استیل کد QH9450 https://norshaoven.com/product/کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/111271266.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر رومانزو مدل mic-b-108 https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو-2040 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ro.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, August 26, 2023 آون توستر پاور ترک مدل KF-3100 https://norshaoven.com/product/KF-3100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/power.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 28, 2023 آون توستر کنوود مدل KENWOOD MOM45 https://norshaoven.com/product/KENWOOD MOM45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آ</p></p><hr/> Tuesday, March 5, 2024 آون توستر داتیس مدل DT813 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-داتیس-مدل-813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Datees-DT-813-.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, January 11, 2023 آون توستر تولیپس 38 لیتری مدل OT-A3807CD https://norshaoven.com/product/OT-A3807CD <img src='./Administrator/files/ProductPic/38t.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر کن مدل TO4000 https://norshaoven.com/product/مدل TO4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/can.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, August 27, 2023 آون توستر داتیس مدل DT740 https://norshaoven.com/product/datees <img src='./Administrator/files/ProductPic/Datees-740.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر سپهر الکتریک مدل SE458 https://norshaoven.com/product/آون توستر-سپهر-الکتریک-مدل-SE458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 19, 2024 آون توستر تکنو مکس مدل 4520 https://norshaoven.com/product/4520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tekno.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">قبل از خرید از موجودی توستر اطمینان حاصل کنید<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش را اعلام نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است در صورت پرداخت قبل از ارسال از تخفیف 2درصدی بهرمند خواهید شد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش اعلام شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Saturday, May 6, 2023 آون توستر تکنو لایو مدل pnaroma https://norshaoven.com/product/52l <img src='./Administrator/files/ProductPic/a90.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 31, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-880 https://norshaoven.com/product/داتیس-880 <img src='./Administrator/files/ProductPic/880.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 آون توستر سپهر الکتریک مدل SE4582 https://norshaoven.com/product/سپهر-الکتریک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1 (3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 19, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-862 https://norshaoven.com/product/داتیس-862 <img src='./Administrator/files/ProductPic/862-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, January 11, 2023 آون توستر تکنو لایو https://norshaoven.com/product/iRoastec <img src='./Administrator/files/ProductPic/30.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 8, 2023 آون توستر داتیس مدل DT-706 https://norshaoven.com/product/706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/706.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 23, 2023 فرتوکار داتیس مدل 666 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 666 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-برقی-666.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر تاج بالا 60 لیتر پارس فن دار(زیگمر) https://norshaoven.com/product/آون توستر تاج بالا 60 لیتر پارس <img src='./Administrator/files/ProductPic/CHn8Rg192Ssf8T_D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 15, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-870 https://norshaoven.com/product/870 <img src='./Administrator/files/ProductPic/870.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-880ULTRA https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-880 <img src='./Administrator/files/ProductPic/880uf.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 18, 2023 فرتوکار داتیس مدل 675 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-675-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 اون توستر GB Germany(سیلور کرست) مدل GB2020 https://norshaoven.com/product/GB2020 <img src='./Administrator/files/ProductPic/gb10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 آون توستر مینی سان مدل 9060 https://norshaoven.com/product/9060 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9060-9.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 18, 2024 آون توستر لمسی سوپرلوکس مدلSL60 https://norshaoven.com/product/آون توستر لمسی سوپرلوکس مدلSL60 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9636.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 15, 2024 آون توستر روگن مدل RU-2530 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-مدل-RU-2530 <p>آون توستر روگن مدل RU-2530</p><hr/> Wednesday, November 22, 2023 آون توستر (45 لیتر) آزور مدل AZ-425EO https://norshaoven.com/product/AZ-425EO <img src='./Administrator/files/ProductPic/2cda0b.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 23, 2023 فرتوکار داتیس مدل 684 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-684-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: x-large; color: #ff0000;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر گریفین مدل D203 https://norshaoven.com/product/D203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/d203.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 فرتوکار داتیس مدل 679 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 679 <img src='./Administrator/files/ProductPic/679.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: x-large; color: #ff0000;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 696 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 696 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-696-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر ویونا https://norshaoven.com/product/PR-4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/v2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 4, 2024 فرتوکار داتیس مدل 636 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 636 <img src='./Administrator/files/ProductPic/636-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 675 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/675-U-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 690 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 690 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-690-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر روگن 2200 وات RU-2520 https://norshaoven.com/product/RU-2520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/toaster-Rugen-RU-2520-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 9, 2023 آون توستر زونر مدل 445 https://norshaoven.com/product/توستر-زونر-445 <img src='./Administrator/files/ProductPic/445-z.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 12, 2024 فرتوکار داتیس مدل 694 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 694 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مدل 694.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, March 5, 2024 فرتوکار داتیس مدل 689 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 689 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-DF689.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 683 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 683 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-683داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 693 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 693 <img src='./Administrator/files/ProductPic/693.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر گریفین مدل A201 https://norshaoven.com/product/A201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a201.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 فرتوکار داتیس مدل 675 طوسی https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 675 طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/675 طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">فرتوکار داتیس مدل675 طوس رنگ</span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای نشان استاندارد ایران و <span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">دارنده استاندارد CE اروپا از TUV ایتالیا می باشد.در این فر توکار 4 المنت تعبیه شده است که این المنتهای توسط یک پنل لمسی کنترل می شود و نحوه روشن و خاموش شدن المنتها به همراه فن و جوجه گردان 28 برنامه پخت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را در فر توکار فراهم می کند.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">درب این فر توکار سه جدراه است و قسمت داخی درب به آسانی باز شده و قابل تمیز شدن می باشد.جنس دستگیره از آلومینیوم آندایزینگ ساخته شده است.پوشش سمت راست و چپ فر easy clean و پوشش سمت فن self clean می باشد</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر دارای 5 طبقه است و در طبقه وسط از ریل تلسکوپی ساخت آلمان استفاده شده است.و وظیفه این ریل تلسکوپی سهولت در ورود و خروج سینی از فر می باشد<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">دلایل خرید فرتوکار داتیس مدل 675<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">1.حجم جادار فر توکار675</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای ظرفیت اسمی 78 لیتر می باشد و جهت سهولت کار آشپز 5 طبقه استیل درون فر وجود دارد درصورتی که بخواهید قالب کیک با ارتفاع زیاد بیش از 15 سانتیمتر استفاده کنید با داتشن چنین فرتوکاری کار شما بسیار آسان است<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">2.برنامه های پخت به زبان فارسی</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">این فر توکار دارای 15 برنامه پخت از پیش تعیید شده است که بصورت فارسی در صفحه نمایش نشان داده می شود<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">3.نحوه کنترل فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">نحوه کنترل این فر توکار توسط یک پنل لمسی انجام می شود در این پنل ما بصورت دستی می توانیم تا 13 حالت المنهای فر همراه با جوجه گردن و فن را در حالتهای مختلف فعال نماییم همچنین 15برنامه هوشمند نیز در حافظه فر تعبیه شده است<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">4.وجود فن خنک کننده</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">در این فر جهت خنک کردن پنل بالای فر یک فن خنک کننده وجود دارد و زمانی که دمای فر به بالای 60 درجه رسید این فن شروع به کار می کند همچنین زمان اتمام پخت نیز این فن به مدت 10 دقیقه به فعلیت خود ادامه می دهد تا قطعات فر خنک شوند<br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">5.وجود فن با قطر 16 سانتیمتر در انتهای فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;">در انتهای فر توکار یک فن بزرگ با قطر16 سانتیمتر وجود دارد و اطراف این فن هم یک المنت تصب شده است و ظیفه این فن ایجاد گرمایش و یا یکسان سازی گرمایش ایجاد شده توسط سایر المنها می باشد&nbsp; <br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">6.وجود چهار المنت در فرتوکار داتیس</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">دراین فر توکار از 4 المنت جهت گرماش استفاده می شود المنت مخفی در کف،المنت مخفی در سقف،المنت گریل در سقف و المنت اطراف فن که نحوه روشن شدن المنتها به همراه جوجه گردان و فن توسط پنل کنترل می شود</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">7.مخفی بودن المنت کف</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در این فر توکار المنت کف مخفی است و این امر باعث می شود تا تمیز کردن کف فر توکار راحت باشد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">8.واشر سیلیکونی در اطراف درب</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در اطراف درب فر توکار یک واشر سیلیکونی قرار دارد که وظیفه آن عایق بندی درب فر می باشد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">9.کیفیت و نحوه ساخت درب</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">درب این فر توکار سه جداره طراحی شده است و شیشه داخلی به راحتی جدا می شود جنس دستگیره از آلومینیوم آندایزینگ ساخته شده است همچنین درب دارای لولاهای با کیفیت می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">10.وجود 5 طبقه استیل</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در این فر توکار 5 طبقه استیل تعبیه شده است و با توجه به ارتفاع زیاد فر توکار براحتی می توان از قالبهای کیک با ارتفاع زیاد استفاده نمود.همچنین با وجود دو سینی در فر توکار و 5 طبقه استیل می توانیم با توجه به نیاز خود ارتفاع مناسب را تنظیم کنیم</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">11.ریل تلسکوپی داتیس 675</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در این فر توکار از یک ریل تلسکوپی ساخت آلمان استفاده شده است و وظیفه این ریل سهولت ورود و خروج سینی از داخل فر می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">12.سنسور پخت گوشت در فرتوکار داتیس</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">یک عدد سنسور پخت گوشت با مقاومت حرارتی 400 وات درون فرتوکار وجود دارد و وظیفه این سنسور تشخیص دمای مرکز گوشت است .برای تشخیص دمای&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">13.پوشش داخلی فر</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">در سمت چپ و راست این فر توکار از توسط پوشش easy clean و اطراف فن توسط پوشش self clean پوشش داده شده است جنس پوشش لعاب وارداتی از ترکیه می باشد</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">14.اجزای همراه فر توکار</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">همراه با این فر توکار دو عدد سینی پخت ،یک عدد شلف گریل،یک عدد شلف روغن گیر ،سیخ جوجه گردان ،نگه دارنده سیخ و سنسور گوشت وجود دارد</span><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;15.سیستم افزایش سریع دمای فر</span><br /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">توسط سیستم افزایش سریع دما در این فر توکار می توانید دمای فر را سریعا به دمای کاری مورد نظر برسانیم</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">16.خدمات و گارانتی</span> <br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در صورتی که این فرتوکار از فروشگاههای معتبر تهیه شود و فر توسط نصاب شرکت داتیس نصب شود این فر دارای 18 ماه گارانتی و 10سال خدمات پس از فروش می باشد</span></span></span></span></span></p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 673 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 673 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-673-داتیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 684 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 684 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1052.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 645 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 645 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-645.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 694 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 694 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/a694u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 655 U https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 655 U <img src='./Administrator/files/ProductPic/DF655u.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل655 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل655 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-مدل-655.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 646 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 646 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-داتیس-646-مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 فرتوکار داتیس مدل 688 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 688 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-توکار-داتیس-688-برقی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر داتیس مدل DT-705reflex https://norshaoven.com/product/Ref705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/DT-705Ref.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, March 10, 2023 آون توستر سولاردام پرو مکس مدل 855 https://norshaoven.com/product/855 <img src='./Administrator/files/ProductPic/OkQqJ2QQLC225qIC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, March 17, 2023 فرتوکار داتیس مدل 691 https://norshaoven.com/product/فرتوکار داتیس مدل 691 <img src='./Administrator/files/ProductPic/فر-برقی-داتیس-691.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 2, 2024 آون توستر سوئیس هوم مدل CLS-320 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-سوئیس-هوم-مدل-CLS-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/sois8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 28, 2023 آون توستر داتیس مدل DT735 https://norshaoven.com/product/DT735 <img src='./Administrator/files/ProductPic/735.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 آون توستر آزور مدل AZ-421EO https://norshaoven.com/product/AZ-421EO <img src='./Administrator/files/ProductPic/3044354.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 23, 2023 آون توستر ( 60 لیتر) آزور مدل AZ-422TO https://norshaoven.com/product/AZ-422TO <img src='./Administrator/files/ProductPic/39e27a.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 23, 2023 صبحانه ساز رومانتیک هوم مدل 1in3 https://norshaoven.com/product/ro <img src='./Administrator/files/ProductPic/1025.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 2, 2023 آون توستر کن مدل TO3600 https://norshaoven.com/product/3600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/f747fcda971a543f7faddddfdc44522bfa7eafab_1655612377.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 8, 2023 آون توستر سیج مدل SAGE SOV860BSS https://norshaoven.com/product/SOV860BSS <img src='./Administrator/files/ProductPic/sig.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 24, 2023 آون توستر جیپاس مدل GO 4451 https://norshaoven.com/product/GO 4451 <img src='./Administrator/files/ProductPic/geepas-electric-oven-go4451n.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 13, 2023 آون توستر گریفین مدل A52-501 https://norshaoven.com/product/A52-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 آون توستر هیرو مدل T545 https://norshaoven.com/product/T545-هیرو <img src='./Administrator/files/ProductPic/545.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 16, 2023 آون توستر گریفین مدل D52-502 https://norshaoven.com/product/D52-502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/d502.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 آون توستر هیرو مدل T445 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-هیرو-مدل-445 <img src='./Administrator/files/ProductPic/HIRO.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 آون توستر گریفین مدل D52-501 https://norshaoven.com/product/D52-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/d501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 آون توستر گریفین مدل A52-502 https://norshaoven.com/product/A52-502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a502.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 27, 2023 آون توسترچند منظوره کومتای مدل A60 ا KOMTAI https://norshaoven.com/product/A60 ا KOMTAI <img src='./Administrator/files/ProductPic/V79z0N-5qHCZEeZk.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 آون توستر 45 لیتر تمام لمسی سیجوال https://norshaoven.com/product/سیجوال <img src='./Administrator/files/ProductPic/98956.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 آون توستر تکنو لایو https://norshaoven.com/product/آون-توستر-تکنو-لایو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaUntitled-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 23, 2023 توستر مکس استیل ۴۵ لیتری مدل پارس https://norshaoven.com/product/مکس_استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20240313_141048_764.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 17, 2024 سرخ کن و توستر هنریچ 14 لیتری https://norshaoven.com/product/سرخکن-هنریچ <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2024-03-09_09-11-47.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 9, 2024 آون توستر تولیپس OT-A3808 https://norshaoven.com/product/آون توستر تولیپس OT-A3808 <img src='./Administrator/files/ProductPic/OT-3808-10.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 آون توستر بتیس 45 لیتری مدل 5000 https://norshaoven.com/product/آون توستر بتیس 45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2024 آسیاب صنعتی سیلور کرست مدل CS_150 https://norshaoven.com/product/آسیاب صنعتی سیلور کرست مدل CS_150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/rv90VsDLb5WZPnVa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 18, 2024