فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توسترhttps://norshaoven.comفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توسترfaفروشگاه نورشا آون|توستر|آون توسترhttps://norshaoven.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://norshaoven.com162130فروشگاه نورشا آون|توستر|آون توسترCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 آون توستر رومانزو مدل سولار-SOL-W894 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-رومانزو-سولار <img src='./Administrator/files/ProductPic/s1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Friday, April 22, 2022 آون توستر رومانزو مدل OV-B 897 https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, February 14, 2022 آون توستر لورنزو مدل سولار https://norshaoven.com/product/توستر-لورنزو <img src='./Administrator/files/ProductPic/rpzaaaxm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 18, 2022 آون توستر کومتای کد 6020 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-کومتای <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">این توستر در انبار تهران موجود نیست و از اصفهان ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Saturday, April 23, 2022 آون توستر تایسز مدل TBE6-3401 https://norshaoven.com/product/Taysez <img src='./Administrator/files/ProductPic/4n.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 آون توستر بتیس مدل 6000 https://norshaoven.com/product/betic6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توسر داتیس مدل DT-910 https://norshaoven.com/product/داتیس 910 <img src='./Administrator/files/ProductPic/910.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر رومانزو مدل SOL-W894 https://norshaoven.com/product/SOL-W894 <img src='./Administrator/files/ProductPic/solar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور رایگان است</span><br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">3.در شهرهای تهران&nbsp; و شهر اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">4.در شهر تهران نواحی که امکان ارسال کالا توسط<span style="text-decoration: underline;"><strong> الو پیک</strong></span> مقدور نیست گزینه تیپاکس انتخاب شود.همچنین شهرهایی که نورشا در آن شهرها فاقد انبار است گزینه ارسال توسط تیپاکس انتخاب شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر رومانزو مدل OV897B https://norshaoven.com/product/توستر-رومانزو-897 <img src='./Administrator/files/ProductPic/rom30.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-705 https://norshaoven.com/product/DT705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a910.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 آون توسر داتیس مدل DT-900 https://norshaoven.com/product/داتیس-900 <img src='./Administrator/files/ProductPic/900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"> <span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر هیرو مدل T255D https://norshaoven.com/product/T255D <img src='./Administrator/files/ProductPic/uoesswqj.jpg' height='100' width='100' /><p><div data-v-64343266=""> <p class="read-more-paragraph" data-v-64343266="">&nbsp;</p> </div></p><hr/> Thursday, April 28, 2022 آون توستر لوکستای مدل 3100 https://norshaoven.com/product/توستر-لوکستای <img src='./Administrator/files/ProductPic/LO3.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">آون توستر لوکستای مدل 3100 در گروه توسترهای گرید D++قرار دارد</span></p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وگاتی مدل VE-75 https://norshaoven.com/product/VE-75 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aV1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>مدل: VE-75</li> <li>توان مصرفی: 1900 وات</li> <li>ظرفیت: 60 لیتر</li> <li>&nbsp;بدنه دو جداره استیل ضد زنگ</li> <li>شیشه آینه ای مقاوم تک جداره</li> <li>قابلیت تنظیم درجه حرارت بالا و پایین بطور مجزا</li> <li>دارای فن داخلی برای پخش حرارت</li> <li>دارای لامپ داخلی</li> <li>دارای جوجه گردان</li> <li>لوازم جانبی: سینی فر ، قفسه سیمی ، دسته سینی ، چنگال گردان و دسته</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کنوود مدل KENWOOD MOM45 https://norshaoven.com/product/KENWOOD MOM45 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر کنوود مدل MOM45<br /><br /></p> <ul> <li>&nbsp; توان مصرفی ۱۸۰۰ وات</li> <li>&nbsp; رنگ سیلور</li> <li>&nbsp; ظرفیت 45 لیتری</li> <li>&nbsp; دارای قابلیت تستر، جوجه گردان ، سرخ کن، یخ&zwnj;زدایی ،&nbsp; کانوکشن</li> <li>&nbsp; سیستم گرمایشی المنت حرارتی</li> <li>&nbsp; دارای قابلیت تنظیم دما</li> <li>&nbsp; حداکثر تنظیم دما ۲۳۰ درجه سانتیگراد</li> <li>&nbsp; به همراه سینی توری ، سینی پخت ، سیخ جوجه&zwnj;گردان ,&nbsp; دستگیره جوجه&zwnj;گردان</li> <li>&nbsp; دارای لامپ داخلی</li> <li>&nbsp; دارای تایمر ۶۰ دقیقه&zwnj;ای</li> <li>&nbsp; اعلام هشدار در پایان برنامه</li> <li>&nbsp; جنس درب استیل و شیشه</li> <li>&nbsp;جنس دستگیره استیل ضد زنگ</li> <li>&nbsp; جنس بدنه و بدنه داخلی استیل ضد زنگ</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 سیخ جوجه کباب توستر |سیخ جوجه گردان توستر https://norshaoven.com/product/change <img src='./Administrator/files/ProductPic/gho.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 4, 2022 آون توستر تکنو مدل Te-455 https://norshaoven.com/product/توستر-تکنو <img src='./Administrator/files/ProductPic/TECHNO-455.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد<br /></span></p></p><hr/> Monday, April 18, 2022 آون توستر کومتای مدل 5045 https://norshaoven.com/product/توستر-کومتای-مدل-5045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6020-5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نیست</span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">این توستر در انبار تهران موجود نیست و از اصفهان ارسال می شود</span></p></p><hr/> Saturday, February 26, 2022 آون توستر دستی لوکس مدل EO 2020 https://norshaoven.com/product/EO 2020 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ehao0d15.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر دستی لوکس مدل EO 2020</p> <ul> <li>ظرفیت اسمی 60 لیتر</li> <li>دارای صفحه لمسی فاقد برنامه پخت</li> <li>فاقد فن و لامپ داخلی</li> <li>وزن 8 کیلو گرم</li> <li>قابلیت کنترل زمان،دما و نوع المنت</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر بتیس مدل 7000 https://norshaoven.com/product/betis <img src='./Administrator/files/ProductPic/1-(1).jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, April 24, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-811 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-811 <img src='./Administrator/files/ProductPic/811DARIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 آون توستر دلمونتی مدل DL760 https://norshaoven.com/product/Delmonti Toaster Oven DL760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ymzcp2PdK72Lll8s.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>ظرفیت به لیتر : 55 لیتر</li> <li>توان مصرفی : 2000 وات</li> <li>دارای تایمر 60 دقیقه ای</li> <li>اقلام همراه دستگاه : سینی غذا ، توری گریل ، سیخ جوجه گردان ، انبر سیخ جوجه&zwnj;گردان ، سینی نان خرد و روغن گیر</li> <li>جنس بدنه : استیل ضد زنگ</li> <li>درب شیشه ای تک جداره</li> <li>قابلیت جوجه گردان دارد</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر داتیس مدل DT-710 https://norshaoven.com/product/DT710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 توستر گوسونیک 50 لیتر مدل Gosonic Geo-650 https://norshaoven.com/product/Gosonic toaster <img src='./Administrator/files/ProductPic/G650.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">روش پرداخت در محل برای این توستر فعال نیست</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود ولی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است</span></p></p><hr/> Saturday, February 19, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-812 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-مدل-812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/812DATIC.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توستر تکنومکس مدل 5530 https://norshaoven.com/product/5530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/T.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر تکنو مکس مدل 5530</p> <ul> <li>پنل لمسی با قابلیت کنترل 4 عملکرد</li> <li>فاقد برنامه پخت</li> <li>ظرفیت 55 لیتر</li> <li>بدنه داخلی تمام لعاب</li> <li>دارای فن کانوکشن</li> <li>دارای لامپ و جوجه گردان</li> <li>درب دو جداره و دارای واشر سیلیکونی</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر گاستروبک 42813 https://norshaoven.com/product/42813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/product-1200x1200-42813-768x768.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر گاستروبک&nbsp; 42813</p> <ul> <li>دارای9برنامه پخت</li> <li>دارای 4 عملکرد جهت انتخاب دستی المنت و فن</li> <li>حجم 26 لیتر</li> <li>دارای فن و لامپ داخلی و جوجه گردان</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توسر داتیس مدل DT-860 https://norshaoven.com/product/داتیس-860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/860-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-850 https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;<br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توستر داتیس مدل DT813 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-داتیس-مدل-813 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Datees-DT-813-.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, February 2, 2022 آون توستر داتیس مدل DT-920 https://norshaoven.com/product/داتیس-920 <img src='./Administrator/files/ProductPic/920.png' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;1.ارسال این توستر به سراسر کشور رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">&nbsp;2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;3.در شهرهای تهران&nbsp; و شهر اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;4.در شهر تهران نواحی که امکان ارسال کالا توسط<span style="text-decoration: underline;"><strong> الو پیک</strong></span> مقدور نیست گزینه تیپاکس انتخاب شود.همچنین شهرهایی که نورشا در آن شهرها فاقد انبار است گزینه ارسال توسط تیپاکس انتخاب شود<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;5.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, March 1, 2022 آون توستر گریمن مدل GR-EO102 https://norshaoven.com/product/GR-EO102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/30209.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><span style="font-size: 10pt;">ظرفیت 42 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">صفحه نمایش لمسی شامل 4برنامه پخت و 3 عملکرد<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">درب دولایه<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">دارای جوجه گردان</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">دارای زنگ هشدار</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به سینی خرده نان<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به شلف<br /></span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">مجهز به کانوکشن</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">گرمایش برای تخمیر: ℃35 تا ℃55</span></li> <li><span style="font-size: 10pt;">گرمایش : ℃80 تا ℃230</span></li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر داتیس DT-814 Ultra https://norshaoven.com/product/توستر-داتیس-814 <img src='./Administrator/files/ProductPic/download.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, March 4, 2022 آون توستر رومانزو مدل892 https://norshaoven.com/product/romanzo-n <img src='./Administrator/files/ProductPic/asolar1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, March 28, 2022 آون توستر کنوود مدل KENWOOD MOM56 https://norshaoven.com/product/KENWOOD Oven Toaster MOM56 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: large;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="font-size: large;">توستر فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است</span></p> <p><span style="font-size: large;">قبل از خرید موجودی کنترل شود</span></p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 آون توستر سایا مدل Vulcan 20 https://norshaoven.com/product/توستر-سایا <img src='./Administrator/files/ProductPic/as1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر میگل مدل GEO500 https://norshaoven.com/product/GEO500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/500m-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul class="product-property-list accordion active"> <li>توستر میگل مدل GEO500</li> <li>ظرفیت۵۰ لیتر</li> <li>دارای لامپ داخلی</li> <li>قابلیت تنظیم حرارت</li> <li>دارای کنترل زمان</li> <li>ابعاد: ۴۲۰*۳۷۰*۶۰۰ میلی متر</li> <li>وزن: ۱۲ کیلوگرم</li> <li>دارای کانوکشن و جوجه گردان</li> <li>فاقد برنامه پخت و دارای 4 عملکرد</li> <li>اقلام همراه: سینی غذا، توری پخت، دستگیره&zwnj;ی سینی، قفسه&zwnj;ی سیمی، سیخ جوجه&zwnj;گردان، انبر سیخ جوجه&zwnj;گردان</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر آتلانتیک مدل RT-5010 https://norshaoven.com/product/توستر-اتلانتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/atlantic.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن سه ولوم کاور سفید اکونومیWO1130 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-اکونومی-WO1130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1130.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت -کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما&nbsp; تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت</li> <li>دارای ولوم باکالیت</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر داتیس مدل DT-700 https://norshaoven.com/product/DT700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a900.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Wednesday, May 25, 2022 آون توستر سان ورد مدل SWF-40R https://norshaoven.com/product/توستر-سان-ورد <img src='./Administrator/files/ProductPic/s3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر تولیپس مدل OT-4506BD https://norshaoven.com/product/ OT-4506BD <img src='./Administrator/files/ProductPic/-OT-4506BD1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">این توستر در انبار تهران موجود نیست و از اصفهان ارسال می شود</span><br /></span></p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ کاور مشکی اکونومی مدل WO1131 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1131.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <ul> <li>آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1131</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 6 کلید و 4 عملکرد جهت پخت مواد غذایی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت مشکی</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای سینی دور لعابی مشکی</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کویین هوم مدل QH-9250 https://norshaoven.com/product/توستر-کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/q1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر ویکسل مدل ۳۱۰۰۱ https://norshaoven.com/product/VEKCEL <img src='./Administrator/files/ProductPic/20303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وگاتی مدل VE-74 https://norshaoven.com/product/VE-74 <img src='./Administrator/files/ProductPic/V1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>مدل: VE-74</li> <li>توان مصرفی: 1700 وات</li> <li>ظرفیت: 45 لیتر</li> <li>&nbsp;بدنه دو جداره استیل ضد زنگ</li> <li>شیشه آینه ای مقاوم</li> <li>قابلیت تنظیم درجه حرارت بالا و پایین بطور مجزا</li> <li>دارای فن داخلی برای پخش حرارت</li> <li>دارای لامپ داخلی</li> <li>دارای جوجه گردان</li> <li>لوازم جانبی: سینی فر ، قفسه سیمی ، دسته سینی ، چنگال گردان و دسته</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کوئین کد QH9450 https://norshaoven.com/product/کویین <img src='./Administrator/files/ProductPic/111271266.jpg' height='100' width='100' /><p><p>-حجم اسمی 45 لیتر</p> <p>-دارای بدنه تمام استیل</p> <p>-دارای ده برنامه پخت</p> <p>-دارای ده عملکرد</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, January 21, 2022 اون توستر باریتون مدل BO-23AFX https://norshaoven.com/product/BO-23AFX <img src='./Administrator/files/ProductPic/2020.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span>آون توستر باریتون ساخت کشور چین تحت لیسانس کانادا<br /></span></span></p> <ul> <li>ظرفیت توستر 24 لیتر</li> <li>دارای 12 برنامه پخت</li> <li>توان کل 1700 وات</li> <li>4المنت بالا و دو عدد پایین</li> <li>جنس بدنه خارجی استیل</li> <li>دارای توری سرخ کن،شلف استیک و سیخ جوجه گردان و سیخ کبابی</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر هایسنس مدل H28EOXS7 https://norshaoven.com/product/H28EOXS7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/hy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر وولن سه ولوم کلاسیک طلایی کاور مشکی1151 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-کلاسیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/1151-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li>دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li>بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li>دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر بایترون TO-850 https://norshaoven.com/product/توستر-بایترون <img src='./Administrator/files/ProductPic/B1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر نوبل کینگ مدل NF-1004 https://norshaoven.com/product/NF-1004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3023.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کومتای مدل 5040 https://norshaoven.com/product/5040 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p></p><hr/> Saturday, February 26, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1133 https://norshaoven.com/product/توستر-WO1133 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1133.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفید اکونومی مدل WO1133</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 6 کلید و 4 عملکرد جهت پخت مواد غذایی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت مشکی</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای سینی دور لعابی مشکی</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن تمام تاچ 16 برنامه مدل WO1161 https://norshaoven.com/product/توستر -وولن-WO1161 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1161.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توستر تمام تاچ 16 برنامه با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی )بالا و پایین(</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی )بازتاب حرارت به سمت داخل آون(</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد )دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر(</li> <li>دارای دو دستگیره شلف )دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان( با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی )دورو لعابی مشکی(</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر تکنوهاوس مدل TOT-4214T https://norshaoven.com/product/مدل TOT-4214T <img src='./Administrator/files/ProductPic/tehosew.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, May 13, 2022 آون توستر اشمیدو مدل ES5500 https://norshaoven.com/product/ ES5500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/eshm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستروولن تمام تاچ مشکی کاوراستیل مدلWO1121 https://norshaoven.com/product/آون-توستر-وولن-WO1121 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1121-1.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر بایترون TO-650 https://norshaoven.com/product/TO-650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3520484.jpg' height='100' width='100' /><p><p>آون توستر بایترون مدل TO-650<br /><br /></p> <ul> <li>&nbsp;ظرفیت : 10 لیتر</li> <li>&nbsp;توان : 1050 وات</li> <li>&nbsp;تعداد قفسه : 2</li> <li>مجهز به لامپ ذغالی برای پخش گرمای یکنواخت</li> <li>دارای سینی غذا</li> <li>&nbsp;دارای زمان سنج Timer</li> <li>&nbsp;قابلیت تنظیم حرارت</li> <li>&nbsp;حداکثر درجه حرارت : 230 درجه سانتی گراد</li> <li>&nbsp;درب شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و رویت غذا</li> <li>&nbsp;دارای فیوز حرارتی جهت ایمنی محصول</li> <li>&nbsp;وجود دو شیار مجزا برای قرار گرفتن توری یا سینی لعابدار و یا هر دو</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر دوکاره بومو مدل TL590 https://norshaoven.com/product/TL590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/H70350190ff8c414b8de9d7e815597d03D.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 فر رومیزی هیرو مدل T155G https://norshaoven.com/product/t155g <img src='./Administrator/files/ProductPic/hero.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">1.ارسال این توستر به سراسر کشور مطابق با شرایط زیر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">2.امکان پرداخت در محل این توستر در این <span style="color: #339966;"><a href="https://norshaoven.com/page/norsha1"><span style="color: #339966;">شهرها مقدور است(کلیک کنید) </span></a></span>در این حالت در حین پرداخت نهایی گزینه کارت به کارت و یا واریز به حساب انتخاب شود و پس از واریز میلغ 150 هزار تومان مشخصات فیش واریزی را ثبت نمایید سفارش شما ثبت شده و بین 24 تا 48 ساعت ارسال خواهد شد در این حالت هزینه ارسال رایگان است<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">3.در شهرهای تهران و اصفهان توستر توسط پیک ارسال می شود و مشابه بند دو عمل نمایید و در صفحه پرداخت گزینه کارت به کارت انتخاب شود و فقط مبلغ 150 هزار تومان واریز و مشخصات فیش ثبت شود در این حالت نیز ارسال توستر رایگان است<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">4.<span style="color: #0000ff;">در شهرهای اطراف و خارج از محدوده تهران همچون بومهن،دماوند،قدس و.. هزینه ارسال رایگان نیست</span> و&nbsp; بخشی از هزینه ارسال بر عهده مشتری است و روش ارسال در این نواحی توسط وانت می باشد و مشتری مطابق بند دو عمل نماید زمان ارسال این مناطق نیز بین 48 تا 72 ساعت می باشد<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">5.درشهرهایی که نورشا فاقد انبار است گزینه تیپاکس انتخاب شود و کل هزینه کالا قبل از ارسال دریافت خواهد شد و یا مشتری می تواند گزینه ارسال رایگان را انتخاب نماید و به نزدیک ترین انبار مراجعه نماید<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;">6.این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000; font-size: medium;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, April 24, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ سفید التراWO1142 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن- <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1142.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن سه ولوم کاور استیل مدل WO1171 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1171 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1171.jpg' height='100' width='100' /><p><p>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته<br />دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد<br />دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه<br />داران فن کانوکشن و فن خنک کننده<br />دارای درب شیشه ای دوجداره<br />دارای سینی روغن گیر کف آون<br />دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل<br />بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی<br />دارای لامپ داخلی فر 300 درجه<br />دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین<br />توان حرارتی تا 2000 وات<br />دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک<br />دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا<br />دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد<br />بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel<br />دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون<br />شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-<br />دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ<br />دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون گوسونیک 60 لیتری مدل Geo-660 https://norshaoven.com/product/Geo-660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aG650.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">روش پرداخت در محل برای این توستر فعال نیست</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #ff0000;">این توستر با ضمانت سلامت ارسال می شود ولی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است</span></p></p><hr/> Saturday, February 19, 2022 آون توستر وولن تمام تاچ کاور سفیدWO1202 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1202.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر کن مدل TO4000 https://norshaoven.com/product/مدل TO4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/can.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000; font-size: large;">ارسال این توستر رایگان نمی باشد</span></p></p><hr/> Saturday, February 26, 2022 آون توستر ویلی ظرفیت 20 لیتر https://norshaoven.com/product/WILI <img src='./Administrator/files/ProductPic/699W.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر تکنو مکس مدل 4520 https://norshaoven.com/product/4520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/tekno.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستروولن تمام تاچ کاور مشکی مدل WO1122 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1122.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>آون توسترتمام تاچ کاور سفید</li> <li>دارای برد لمسی تمام تاچ</li> <li>دارای برد لمسی با 8 برنامه پخت تمام اتوماتیک و 4 عملکرد جهت تنظیم دستی</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی 0بازتاب حرارت به سمت داخل آون0</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد 0دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر0</li> <li>دارای دو دستگیره شلف 0دستگیره سینی - دسگیره جوجه گردان0 با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای پایه های توستر باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای دو سینی .دورو لعابی مشکی.</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن سه ولوم کاور مشکی اکونومی WO1132 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1132.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت -کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما&nbsp; تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت</li> <li>دارای ولوم باکالیت</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> <li>دارای شلف استیک</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر سه ولوم کاور سفید WO1212 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-WO1212 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1212.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li>دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li>دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li>دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li>داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li>دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li>دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li>دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li>بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li>دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li>دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li>توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li>دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li>دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li>دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li>بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li>دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li>شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li>دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li>دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر سه ولوم کاور مشکی WO1172 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1172.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <ul> <li dir="RTL">دارای پنج برنامه پخت کلید 6 حالته</li> <li dir="RTL">دارای ترموستات تنظیم دما تا دمای 250 درجه سانتیگراد</li> <li dir="RTL">دارای تایمر مکانیکی قطع شونده 90 دقیقه</li> <li dir="RTL">داران فن کانوکشن و فن خنک کننده</li> <li dir="RTL">دارای درب شیشه ای دوجداره</li> <li dir="RTL">دارای سینی روغن گیر کف آون</li> <li dir="RTL">دارای موتور جوجه گردان همراه با سیخ جوجه گردان تمام استیل</li> <li dir="RTL">بدنه منحصر به فرد جهت راندمان حرارتی بالا و کاهش افت انرژی</li> <li dir="RTL">دارای لامپ داخلی فر 300 درجه</li> <li dir="RTL">دارای دو المنت حرارتی بالا و پایین</li> <li dir="RTL">توان حرارتی تا 2000 وات</li> <li dir="RTL">دارای شیشه سکوریت با طرح منحصر به فرد کلاسیک</li> <li dir="RTL">دارای پایه های باکالیت جهت سهولت گردش هوا</li> <li dir="RTL">دارای ولوم طلایی و باکالیت با طرح کلاسیک و همچنین دستگیره طلایی کلاسیک منحصر به فرد</li> <li dir="RTL">بدنه بیرونی از جنس ورق استیل خشدار ضد زنگ Stain less steel</li> <li dir="RTL">دارای شیشه داخلی لویی -بازتاب حرارت به سمت داخل آون</li> <li dir="RTL">شلف استیک منحصر به فرد -دارای نگه دارنده ظروف در قسمت ابتدایی و انتهایی آون توستر-</li> <li dir="RTL">دارای دو دستگیره شلف -دستگیره سینی - دستگیره جوجه گردان- با آبکاری ضدرنگ</li> <li dir="RTL">دارای جعبه تقسیم باکالیت و کابل پرسی مخصوص و سیم کشی های نسوز</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر وولن سه ولوم سفید الترا1192 https://norshaoven.com/product/توستر-وولن-مدل-WO1192 <img src='./Administrator/files/ProductPic/1192-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر هافمن مدل VOLCANO-DIGITAL-TOASTER-52L https://norshaoven.com/product/52l <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر کلورانس مدل 7045 https://norshaoven.com/product/ 7045 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k23.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 توستر پارس خزر مدل ولكان ۱۰ https://norshaoven.com/product/VOLKAN <img src='./Administrator/files/ProductPic/lg_2bfdb_90912000_(1).jpg' height='100' width='100' /><p><p>اون توستر 10لیتری Wolcan<br /><br /></p> <ul> <li>مشخصات محصول</li> <li>دارای 24ماه گارانتی شرکت پارس خزر</li> <li>توان : 850 W</li> <li>ظرفیت : 10لیتر</li> <li>کم مصرف</li> <li>دارای ولوم تنظیم کننده زمان</li> <li>دارای تایمر 60دقیقه ای</li> <li>دارای ولوم تنظیم کننده&nbsp; دما</li> <li>قابلیت تنظیم دما از 100تا 230درجه سانتی گراد</li> <li>پخش یکنواخت حرارت</li> <li>ابعاد :250&times;210&times;360</li> <li>دارای دو المنت شیشه ای با محافظ استیل ودر نتیجه روشن بودن داخل توستر</li> <li>مجهز به درب دو جداره شیشه ای جهت جلوگیری از اتلاف حرارت و کاهش مصرف انرژی</li> <li>دارای بدنه استیل و پانل مشکی</li> <li>دارای سینی طبخ</li> <li>دارای توری طبخ</li> <li>دارای پایه های ضد لغزش</li> <li>مجهز به لامپ نشانگر LED</li> <li>دارای دستگیره حمل سینی طبخ</li> </ul></p><hr/> Monday, December 27, 2021 آون توستر دنپاسر مدل 2022N https://norshaoven.com/product/2022N <img src='./Administrator/files/ProductPic/den.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر برتینو مدل ROMANO-50LR https://norshaoven.com/product/ROMANO-50LR <img src='./Administrator/files/ProductPic/bertino2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 11, 2022 آون توستر کاخلر مدل KH-1110 https://norshaoven.com/product/KH-1110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/k1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 قالب پیتزا مدل norsha25 https://norshaoven.com/product/norsha25 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aUntitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 4, 2022 آون توستر کاخلر مدل KH-1111-B https://norshaoven.com/product/ KH-1111-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/k5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 آون توستر کاخلر مدل KH-1112-B https://norshaoven.com/product/KH-1112-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/k3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 قالب کیک گالوانیزه مدل norsha20 https://norshaoven.com/product/norsha20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 3, 2022 آون توستر سپهر الکتریک مدل SE458 https://norshaoven.com/product/آون توستر-سپهر-الکتریک-مدل-SE458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaUntitled-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, May 22, 2022